Mehr Informationen zum Thema: !بیمار هستید؟ این راه آن است

!بیمار هستید؟ این راه آن است

با 1450 تماس بگیرید؟ پزشک خانواده؟ کلینیک سرپایی بیمارستان؟ انتظار؟

اطلاعات بیشتر در این باره در صفحات اطلاعات ما وجود دارد

کی کجا در یک نگاه اجمالی
Mehr Informationen zum Thema: !بیمار هستید؟ این گونه به خود کمک می کنم

!بیمار هستید؟ این گونه به خود کمک می کنم

شما همیشه به پزشک احتیاج ندارید، اما گاهی اوقات نیاز دارید.

اطلاعات بیشتر در این مورد در صفحات اطلاعات ما درباره دوازده ناراحتی سلامت رایج است

اطلاعات و نکات برای مراقبت از خود

!ناراحتی های رایج: این گونه به خود کمک می کنم

شما همیشه به دکتر احتیاج ندارید! در کدام ناراحتی ها می توانم به خودم کمک کنم؟ چه زمانی فقط کافی است صبر کنید؟ و چه زمانی بهتر است مشاوره پزشکی بگیرم؟
.در اینجا ناراحتی هایی را پیدا می کنید که بیشتر در مشاوره تلفنی سلامت 1450 در مورد آنها سال می شود